หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ. พระพรหมปัญโญ
หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ.  พระพรหมปัญโญ


หลวงปู่มุ่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นนักปฏิบัติ


 คือหมั่นปฏิบัติสมาธิภาวนาด้วยความไม่ประมาท 

ทั้งนี้ก็เพื่อจะพัฒนาความสามารถในการมีความสุข 

จากความสุขที่ต้องขึ้นกับวัตถุหรือสิ่งเสพภายนอก มาเป็นสุขภายใน

 ซึ่งเป็นสุขชนิดที่ไม่ขึ้นกับวัตถุหรือสิ่งเสพภายนอก

คือ สุขจากคุณธรรมความดีงามในจิตใจ

 สุขจากจิตที่สงบเป็นสมาธิ
 และพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่ความสุขที่ละเอียดประณีตยิ่งขึ้น
 นี้นก็คือความสุขจากการหมดสิ่งรบกวนเผารนจิตใจ
คือ ความโกรธ ความโลภ.  ความหลง  
ความสุขที่จะไม่กลับกลายเป็นความทุกข์อีก.                         
นั้นก็คือ...พระนิพพาน